Podmienky a zásady používania aplikácií platformy testy.cloud

Aplikácia je určená na užívanie na mobilnom telefóne alebo tablete a je kompatibilná s operačným systémom iOS 8 a vyššími verziami.

Aplikácia je poskytovaná používateľom zadarmo; tým nie sú dotknuté povinnosti užívateľa voči poskytovateľovi internetového pripojenia. Jednotlivé služby poskytované v rámci či prostredníctvom aplikácie môžu byť spoplatnené. Niektoré funkcie Aplikácia vyžadujú pripojenie k internetu.

Prístup k aplikácii a podmienky používania aplikácie sa riadi týmito podmienkami užívania. Predpokladom prístupu užívateľa k aplikácii a užívanie aplikácie je úplný a bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito podmienkami.

Aplikácia je prístupná užívateľom nepretržite 24 hodín denne s výnimkou krátkodobých technických odstávok nutných pre pravidelnú údržbu systému. Vyhradzujeme si však právo kedykoľvek dočasne pozastaviť aplikáciu alebo jej časť či aplikáciu alebo jej časť natrvalo ukončiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľom.

Používateľ berie na vedomie, že aplikácia má vo vzťahu k užívateľovi iba informatívny charakter.

Užívateľ nesie všetku zodpovednosť vyplývajúcu z užívania aplikácie.

Autor aplikácie nenesie žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadne záruky za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť či bezchybnosť informácií poskytovaných prostredníctvom aplikácie a v tejto súvislosti nie je povinný k náhrade akejkoľvek ujmy spôsobenej prípadne užívateľovi informácií poskytnutú v rámci aplikácie. Rovnako tak nenesie autor aplikácie žiadnu ujmu vzniknutú v dôsledku nesprávneho fungovania Aplikácie.

Ochrana súkromia

Niektoré údaje o používaní aplikácie sú zhromažďované na štatistické účely, ak používateľ má povolené zhromažďovanie týchto údajov v nastavení aplikácie. Jedná sa napr. O verzii aplikácie, verziu operačného systému, čas strávený v aplikácii a iné. Tieto údaje sú anonymné a sú následne použité pri vedení všeobecných kvantitatívnych štatistík a za účelom vylepšovania aplikácie. Aplikácia nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ktoré by mohli jednoznačne identifikovať akéhokoľvek koncového užívateľa.